Tax shelter voor startende ondernemingen

Wat houdt deze maatregel in

Sedert kort kan u als particuliere investeerder een belastingvermindering genieten van 30 of 45 % in de personenbelasting indien u investeert in een startende onderneming. Als startende onderneming wordt beschouwd : bedrijven niet ouder dan 4 jaar na oprichting of opgericht nà 01 januari 2013.

Op die manier wil de overheid particulieren aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan start-ups.

U kan rechtstreeks investeren  of onrechtstreeks via een crowdfunding platform of startersfonds. Wij behandelen onderstaand enkel de rechtstreeks investering.

De  onderneming kan  tot maximum € 250.000 ophalen tijdens haar bestaan. De investeerder is wel verplicht de aandelen minimum 4 jaar aan te houden en mag  per jaar maximum € 100.000  via de tax shelter-regeling investeren.

De tax shelter geldt voor investeringen die vanaf 1 juli 2015 worden uitgevoerd.

Wie komt in aanmerking

1. Als begunstigde onderneming

Deze maatregel richt zich tot een binnenlandse vennootschap of een vennootschap waarvan de maatschappelijke zetel, voornaamste inrichting of zetel van bestuur (of beheer) gevestigd is in een andere lidstaat van de EER en die over een Belgische inrichting beschikt én die ten vroegste op 1 januari 2013 werd opgericht.

Er zijn geen beperkingen naar activiteitensector waarin de vennootschap actief is, doch bepaalde vennootschappen zijn uitgesloten. Meer bepaald gaat het over :

  • de vennootschappen die worden opgericht met het oog op het afsluiten van een management- of bestuurdersovereenkomst of die hun voornaamste bron van inkomsten halen uit management-of bestuurdersovereenkomsten;
  • de vennootschappen die worden opgericht in het kader van een fusie of splitsing van vennootschappen;
  • beleggings-, thesaurie- of financieringsvennootschappen;
  • de vennootschappen die hun belangrijkste inkomsten halen uit vastgoed;
  • de vennootschappen die reeds dividenden hebben uitgekeerd;
  • de beursgenoteerde vennootschappen.

De fiscale aftrekbaarheid van 30, dan wel 45 % hangt af  van het type onderneming, hetzij een kmo (kleine vennootschap zoals bedoeld in art 15 van de Vennootschappenwet), hetzij een micro-onderneming.

Een kmo  wordt hierbij gedefinieerd als een vennootschap waarvan het gemiddelde personeelsbestand gedurende het jaar niet meer dan 100 bedraagt en die aan minstens twee van de drie volgende criteria beantwoordt (op geconsolideerde basis, met inbegrip van dochterondernemingen):

  • Jaargemiddeld personeelsbestand van maximaal 50 werknemers
  • Jaaromzet exclusief btw van maximaal € 7.300.000
  • balanstotaal van maximaal € 3.650.000.

Een micro-onderneming is een vennootschap dat ook minstens twee van de drie volgende criteria vervult (op geconsolideerde basis):

Jaargemiddeld personeelsbestand van maximaal 10 werknemers
Jaaromzet exclusief btw van maximaal € 700.000
Balanstotaal van maximaal € 350.000.

Vzw’s zijn in beginsel niet onderworpen aan de vennootschapsbelasting.

2. Als Investeerder

De investeerder is een natuurlijk persoon die “rechtstreeks” investeert in de vennootschap, via een crowdfunding platform of via een starterfonds, en moet voldoen aan volgende voorwaarden:

(i)    De investeer is verplicht de aandelen die hij heeft volstort minimum 4 jaar aan te houden (niet van toepassing bij o.m. een faling). In geval van een vrijwillige uitstap gedurende de eerste vier jaar zal het fiscaal voordeel worden terugbetaald in verhouding met het aantal maanden tussen de uittreding en het 4de jaar.

(ii)   De inbreng van kapitaal door de bedrijfsleider zelf of de bestuurders van de vennootschap kan niet in aanmerking komen voor de toepassing van de tax shelter-regeling.

De investeerder (belegger) kan maximum € 100.000 per jaar via de tax shelter-regeling investeren. De maximale participatie in het kapitaal die in aanmerking komt voor het fiscaal voordeel, bedraagt 30%. Als de voormelde drempel van 30% wordt overschreden, wordt de belastingvermindering beperkt tot een investering ten belope van de eerste 30%.

Conclusie

Nu de rente op spaarboekjes laag blijft, kan u zeker en vast overwegen om een deel van uw centen te investeren in een startende onderneming. De ‘Tax  Shelter’ biedt hiertoe, binnen de bovenstaand opgesomde beperkingen en modaliteiten,  zeker en vast een mooi fiscaal voordeel.  In de marge toch nog deze kleine bemerking : investeren in aandelen is én blijft altijd een stukje risico(kapitaal).

Agiver - Bisschoppenhoflaan 588 - 2100 Deurne - België - info@agiver.be - T: 03 326 06 26 - F: 03 326 09 44